Wat is er aangepast met deze update BRL 9500?

Bij de update van deze BRL 9500 V9 versie zijn de volgende onderwerpen aangepast / toegevoegd:

Wijzigingen nav de nieuwe wijzigingsbladen
BRL 9500-W en U van 15 december 2020

De oranje gemarkeerde teksten zijn aangepast dan wel zijn van invloed op uw tekst van uw kwaliteitshandboek en werking van de opnamen.

Wij hebben de BRL teksten aangepast (inclusief de voorzetteksten)

BRL 9500 W

Hfdstk

Wijziging norm

Wijziging voorzettekst

0

Aanvulling wijzigingsblad 15 december 2020

Dit blad geeft vervangende bepalingen bij BRL9500-W, Energieprestatie van woningen en woongebouwen, vastgesteld door het CCvD van de Stichting InstallQ op 28 november 2019, aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 10 april 2020 en bindend verklaard door de Stichting InstallQ op 15 april 2020. De op 1 juli 2020 door het CCvD vastgestelde en op 16 september 2020 bindend verklaarde wijzigingen maken integraal onderdeel uit van dit wijzigingsblad. Het Wijzigingsblad van 1 juli 2020 komt hiermee te vervallen.

nvt

1.4

Definitie

Woning

Een individuele woning, een gebouw of gedeelte daarvan met een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012 inclusief de woonfunctie voor zorg. Onder een individuele woning worden in het kader van deze regeling ook verstaan: woonwagens en woonboten, woonappartementen, studentenwoningen en vakantiehuizen.

nvt

6.3

6.3 Kwaliteitsbeleid

De TC heeft besloten dat een minimaal eens per drie jaar, in plaats van jaarlijks te vernieuwen directieverklaring voldoende zekerheid geeft ten aanzien van het beheer van het kwaliteitssysteem.

Het kwaliteitshandboek bevat een actuele, minimaal eens per drie jaar te vernieuwen, verklaring van de directie van het bedrijf, dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht om:

•         energieprestatie-rapporten op te leveren die voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3;

•         de werkzaamheden te verrichten op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4;

•         het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5;

·         • de interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 6.

“Jaarlijks”

Vervangen door

“Minimaal eens per drie jaar”

6.7.3

Projectenregistratie

Ter verduidelijking wordt de zin “De certificaathouder informeert de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname” gewijzigd.

Indien er sprake van is dat een certificatie-instelling een projectcontrole uitvoert tijdens de opname informeert de certificaathouder de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname.

“ “

Vervangen door

Indien er sprake van is dat een certificatie-instelling een projectcontrole uitvoert tijdens de opname informeert [organisatie] de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname.

6.7.4

Projectdossier

Om helderheid te scheppen omtrent het verplichte gebruik van gecontroleerde verklaringen voor de Omgevingsvergunning wordt op dit punt een toelichting gegeven.

De achtste bullet wordt dan

•         foto’s, facturen en overige bewijslast (bijvoorbeeld gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen1) ter onderbouwing van de opgenomen en ingevoerde energetische kenmerken van de woning;
1 Toelichting: Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen mogen ook bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening.

Gewaarborgd wordt dat eventuele GTO-berekeningen onderdeel zijn van het projectdossier

In de opsomming beginnend met “het projectdossier bevat in elk geval:” wordt als laatste bullet toegevoegd “indien gemaakt, de GTO-berekeningen”.

toegevoegd 8e bullit:

1)

Onderaan toegevoegd:

1 Toelichting: Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen mogen ook bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening toegevoegd

8e bullit:

indien gemaakt, de GTO-berekeningen

7.0

In verband met de vereiste aansluiting van de gebruikte terminologie bij ISO17000:2020 wordt in

Hoofdstuk 7 een paragraaf 7.0 ingevoegd.

7.0 Algemeen

De externe kwaliteitsbewaking wordt gevormd door een organisatiegericht onderzoek en een

projectgericht onderzoek. Dit organisatiegerichte onderzoek is een audit conform artikel 6.4 van

ISO/IEC 17000:2020. Het projectgerichte onderzoek is een inspectie conform artikel 6.3 van ISO/IEC

17000:2020.

nvt

7.3.4

Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 7.3.4.

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die de rapportages als bedoeld

in 7.1.5 en 7.2.5 beoordeelt, worden de volgende eisen gesteld:

  • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
  • Ten minste 5 jaar werkervaring.

nvt

11

11 Referenties

[2] Gewijzigd is datum ISSO-publicatie 82.1 van 28-11-2019 in 01-07-2020. Toegevoegd is “inclusief Interpretatie- en wijzigingsdocument 82.1 met als datum 10-12-2020”.

[3] Toegevoegd aan BRL9501 Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen d.d. 28-11-2019 is ”inclusief Wijzigingsblad met als datum 15-12-2020”.

[4] Gewijzigd is het versienummer van de NTA 8800 Energieprestatie van Gebouwen:

bepalingsmethode van NTA8800:2019-06 “NTA 8800:2020+A1:2020 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode”.

Zorg voor aanwezigheid van de documenten.

Zorg voor doorvoering van de wijzigingen in het register “Documentregister” zie voorbeeld

2a

Bij de derde bullet bij “Een ‘EP–W/B adviseur beschikt over de volgende vakbekwaamheden” komt “staat om” dubbel voor in de tekst.

• hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL een energieprestatie-rapport op te stellen.

Nvt

2b

Bij de derde bullet bij “Een ‘EP–W/D adviseur beschikt over de volgende vakbekwaamheden” komt

“staat om” dubbel voor in de tekst.

• hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL een energieprestatie-rapport op te

stellen.

nvt

BRL 9500-U

Hfdstk

Wijziging norm

Wijziging voorzettekst

0

Aanvulling wijzigingsblad 15 december 2020

Dit blad geeft vervangende bepalingen bij BRL9500-U, Energieprestatie van woningen en woongebouwen, vastgesteld door het CCvD van de Stichting InstallQ op 28 november 2019, aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 10 april 2020 en bindend verklaard door de Stichting InstallQ op 15 april 2020. De op 1 juli 2020 door het CCvD vastgestelde en op 16 september 2020 bindend verklaarde wijzigingen maken integraal onderdeel uit van dit wijzigingsblad. Het Wijzigingsblad van 1 juli 2020 komt hiermee te vervallen.

nvt

1.4

Definitie

Utiliteitsgebouw

Een gebouw of gedeelte daarvan met een gebruiksfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid van dat besluit met uitzondering van de woonfunctie voor zorg.

Verwijderde tekst:

met uitzondering van de woonfunctie voor zorg.

6.3

6.3 Kwaliteitsbeleid

De TC heeft besloten dat een minimaal eens per drie jaar, in plaats van jaarlijks te vernieuwen directieverklaring voldoende zekerheid geeft ten aanzien van het beheer van het kwaliteitssysteem.

Het kwaliteitshandboek bevat een actuele, minimaal eens per drie jaar te vernieuwen, verklaring van de directie van het bedrijf, dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht om:

•         energieprestatie-rapporten op te leveren die voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3;

•         de werkzaamheden te verrichten op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4;

•         het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5;

·         • de interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 6.

“Jaarlijks”

Vervangen door

“Minimaal eens per drie jaar”

6.7.3

Projectenregistratie

Ter verduidelijking wordt de zin “De certificaathouder informeert de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname” gewijzigd.

Indien er sprake van is dat een certificatie-instelling een projectcontrole uitvoert tijdens de opname informeert de certificaathouder de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname.

In de projectenregistratie moet ook het certificaatnummer worden opgenomen, Dit is toegevoegd.
In de projectenregistratie moeten verder de volgende gegevens zijn opgenomen:
• postcode en huisnummer van het utiliteitsgebouw;
• naam van de adviseur en nummer van zijn/haar vakbekwaamheidsbewijs;
• doel waarvoor het energieprestatie-rapport wordt opgesteld (vergunningsaanvraag,
oplevering, bestaand);
certificaatnummer
• opnamedatum;
• registratiedatum.

“ “

Vervangen door

Indien er sprake van is dat een certificatie-instelling een projectcontrole uitvoert tijdens de opname informeert [organisatie] de certificatie-instelling desgevraagd over plaats en tijd van de opname.

Toegevoegd:

certificaatnummer opnemen in de registratie

6.7.4

Projectdossier

Om helderheid te scheppen omtrent het verplichte gebruik van gecontroleerde verklaringen voor de Omgevingsvergunning wordt op dit punt een toelichting gegeven.

De achtste bullet wordt dan

•         foto’s, facturen en overige bewijslast (bijvoorbeeld gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen1) ter onderbouwing van de opgenomen en ingevoerde energetische kenmerken van de uliteitsgebouw;
1 Toelichting: Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen mogen ook bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening.

Gewaarborgd wordt dat eventuele GTO-berekeningen onderdeel zijn van het projectdossier

In de opsomming beginnend met “het projectdossier bevat in elk geval:”

wordt als laatste bullet toegevoegd “indien gemaakt, de GTO-berekeningen”.

toegevoegd 8e bullit:

1)

Onderaan toegevoegd:

1 Toelichting: Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen mogen ook bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening

toegevoegd 8e bullit:

indien gemaakt, de GTO-berekeningen

7.0

In verband met de vereiste aansluiting van de gebruikte terminologie bij ISO17000:2020 wordt in

Hoofdstuk 7 een paragraaf 7.0 ingevoegd.

7.0 Algemeen

De externe kwaliteitsbewaking wordt gevormd door een organisatiegericht onderzoek en een

projectgericht onderzoek. Dit organisatiegerichte onderzoek is een audit conform artikel 6.4 van

ISO/IEC 17000:2020. Het projectgerichte onderzoek is een inspectie conform artikel 6.3 van ISO/IEC

17000:2020.

nvt

7.3.4

Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 7.3.4.

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die de rapportages als bedoeld

in 7.1.5 en 7.2.5 beoordeelt, worden de volgende eisen gesteld:

  • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
  • Ten minste 5 jaar werkervaring.

nvt

11

11 Referenties

[2] Gewijzigd is datum ISSO-publicatie 75.1 van 28-11-2019 in 01-07-2020. Toegevoegd is “inclusief Interpretatie- en wijzigingsdocument 75.1 met als datum 10-12-2020”.

[3] Toegevoegd aan BRL9501 Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen d.d. 28-11-2019 is ”inclusief Wijzigingsblad met als datum 15-12-2020”.

[4] Gewijzigd is het versienummer van de NTA 8800 Energieprestatie van Gebouwen:

bepalingsmethode van NTA8800:2019-06 “NTA 8800:2020+A1:2020 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode”.

Zorg voor aanwezigheid van de documenten.

Zorg voor doorvoering van de wijzigingen in het register “Documentregister” zie voorbeeld

2a

Bij de derde bullet bij “Een ‘EP–U/B adviseur beschikt over de volgende vakbekwaamheden” komt “staat om” dubbel voor in de tekst.

• hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL een energieprestatie-rapport op te stellen.

Nvt

2b

Bij de derde bullet bij “Een ‘EP–U/D adviseur beschikt over de volgende vakbekwaamheden” komt

“staat om” dubbel voor in de tekst.

• hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL een energieprestatie-rapport op te

stellen.

nvt

Wij wensen u veel succes met de projecten die u uitvoert in het kader van de BRL 9500 en de BENG.

Wist u dat wij ook reeds een handboek hebben voor de BRL 5019 op basis van de WKB?
Indien u interesse heeft, laat het ons weten.